Ceník za služby daňového poradenství platný od 1. ledna 2023

1. Konzultace, rozbory, stanoviska

a) za 1 započatou hodinu ústní konzultace v kanceláři firmy 2 100 Kč
b) za 1 započatou hodinu ústní konzultace v místě určeném klientem 2 100 Kč
    + příplatek 2 100 Kč za jednání mimo kancelář poradce v místě vzdáleném více než 40 km od sídla firmy poradce

2. Přiznání k dani z přidané hodnoty

A – Základní ceny

přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení a souhrnného hlášení 2 200 Kč

B – Příplatky

za každý doklad 39 Kč

3. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Výsledná cena je tvořena součtem základní ceny a příplatků dle části B a C. U spolupracujících osob se určí cena za každé přiznání zvlášť.

A – Základní ceny

poplatník s příjmy pouze ze závislé činnosti 3 500 Kč
ostatní poplatníci 6 000 Kč

B – Příplatky

za každý další druh příjmu 700 Kč
za příjmy ze zahraničí – 1 stát 2 500 Kč

C – Ceny za vedení daňové evidence

a) za 1 položku daňové evidence 39 Kč
b) za výpočet odpisů u 1 hmotného majetku 500 Kč

D – Oznámení o osvobozených příjmech

oznámení o osvobozených příjmech 5 500 Kč

4. Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Výše obratu v Kč Cena (Kč)
0 – 2 000 000 8 000
2 000 001 – 15 000 000 10 000
15 000 001 – 18 000 000 15 600
 18 000 001 – 50 000 000  18 600
 50 000 001 – 100 000 000  21 600
 více než 100 000 000  22 000 + 6 000 Kč za každých započatých 50 mil. obratu 

5. Přiznání k dani silniční

za 1 vozidlo 500 Kč

minimálně však 4 000 Kč za daňové přiznání

6. Přiznání k dani z nemovitých věcí

1 list bez přílohy 500 Kč
1 list s přílohou                                            720 Kč

minimálně však 4 000 Kč za daňové přiznání

7. Úkony při správě daní

a) převzetí případu v průběhu řízení
8 000 Kč
b) žádost o prodloužení lhůty
3 000 Kč
c) vyjádření k protokolu o ústním jednání, vyjádření ke kontrolnímu zjištění, uplatnění řádného nebo mimořádného opravného prostředku, sepsání žádosti nebo stížnosti 7 500 Kč
+ příplatek 2 100 Kč za každou další započatou hodinu, vyžádá-li si zpracování více než 3 hodiny času
d) ústní jednání se správcem daně  – za 1 započatou hodinu 3 000 Kč
+ příplatek 2 100 Kč za jednání mimo kancelář poradce v místě vzdáleném více než 40 km od sídla firmy poradce
e) předání spisu advokátovi a zpracování podkladů pro soudní řízení 8 000 Kč
f) podání žaloby ve správním soudnictví 12 000 Kč
g) ostatní úkony dle daňového řádu 7 500 Kč

8. Ostatní úkony výše neuvedené

Cena za ostatní úkony výše neuvedené se stanoví podle skutečné spotřeby času ve výši 2 100 Kč za 1 započatou hodinu.

9. Ostatní výdaje a DPH

Ke všem výše uvedeným cenám bude připočteno cestovné a ostatní výdaje. K výše uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dané platnými právními předpisy.

 

Ceník za služby daňového poradenství platný od 1. ledna 2022

1. Konzultace, rozbory, stanoviska

a) za 1 započatou hodinu ústní konzultace v kanceláři firmy 1 900 Kč
b) za 1 započatou hodinu ústní konzultace v místě určeném klientem 1 900 Kč
    + příplatek 1 900 Kč za jednání mimo kancelář poradce v místě vzdáleném více než 40 km od sídla firmy poradce
c) písemné posouzení případu 5 000 Kč
    + příplatek 1 900 Kč za každou další započatou hodinu, vyžádá-li si zpracování více než 3 hodiny času

2. Přiznání k dani z přidané hodnoty

A – Základní ceny

přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení a souhrnného hlášení 1 900 Kč

B – Příplatky

za každý doklad 35 Kč

3. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Výsledná cena je tvořena součtem základní ceny a příplatků dle části B a C. U spolupracujících osob se určí cena za každé přiznání zvlášť.

A – Základní ceny

poplatník s příjmy pouze ze závislé činnosti 3 000 Kč
ostatní poplatníci 5 000 Kč

B – Příplatky

za každý další druh příjmu 600 Kč
za příjmy ze zahraničí – 1 stát 2 000 Kč
u poplatníka s příjmy podle § 7 za každých dalších 5 mil. Kč příjmů 3 000 Kč

C – Ceny za vedení daňové evidence

a) za 1 položku daňové evidence 35 Kč
b) za výpočet odpisů u 1 hmotného majetku 400 Kč

D – Oznámení o osvobozených příjmech

oznámení o osvobozených příjmech 4 500 Kč

4. Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Výše obratu Cena (Kč)
A – Mikro účetní jednotky  
0 – 7 500 000 8 000
7 500 001 – 15 000 000 9 500
15 000 001 a výše 13 000
B – Malé účetní jednotky  
 18 000 001 – 50 000 000  15 500
 50 000 001 – 100 000 000  18 000
 více než 100 000 000  20 000
C – Střední a velké účetní jednotky – 20 000 Kč + 6 000 Kč za každých započatých 50 mil. obratu
 

5. Přiznání k dani silniční

za 1 vozidlo 500 Kč

minimálně však 4 000 Kč za daňové přiznání

6. Přiznání k dani z nemovitých věcí

1 list bez přílohy 500 Kč
1 list s přílohou                                            720 Kč

minimálně však 4 000 Kč za daňové přiznání

7. Posouzení smluv z daňového hlediska

a) písemné posouzení smlouvy 4 000 Kč
b) zpracování smlouvy z pohledu daňové výhodnosti 7 000 Kč
+ příplatek 1 900 Kč za každou další započatou hodinu, vyžádá-li si zpracování více než 4 hodiny času

8. Úkony při správě daní

a) vystavení plné moci k zastupování (s výjimkou plné moci ke zpracování daňových přiznání)
3 000 Kč
b) žádost o prodloužení lhůty
3 000 Kč
c) vyjádření k protokolu o ústním jednání, vyjádření ke kontrolnímu zjištění, uplatnění řádného nebo mimořádného opravného prostředku, sepsání žádosti nebo stížnosti 6 000 Kč
+ příplatek 1 900 Kč za každou další započatou hodinu, vyžádá-li si zpracování více než 3 hodiny času
d) ústní jednání se správcem daně  – za 1 započatou hodinu 3 000 Kč
+ příplatek 1 900 Kč za jednání mimo kancelář poradce v místě vzdáleném více než 40 km od sídla firmy poradce
e) předání spisu advokátovi a zpracování podkladů pro soudní řízení 8 000 Kč
f) podání žaloby ve správním soudnictví 11 000 Kč
g) ostatní úkony dle daňového řádu 6 000 Kč

9. Ostatní úkony výše neuvedené

Cena za ostatní úkony výše neuvedené se stanoví podle skutečné spotřeby času ve výši 1 900 Kč za 1 započatou hodinu.

10. Ostatní výdaje a DPH

Ke všem výše uvedeným cenám bude připočteno cestovné a ostatní výdaje. K výše uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dané platnými právními předpisy.