Ceník za služby daňového poradenství platný od 1. října 2018

1. Konzultace, rozbory, stanoviska

a) za 1 započatou hodinu ústní konzultace v kanceláři firmy 1 500 Kč
b) za 1 započatou hodinu ústní konzultace v místě určeném klientem 1 500 Kč
    + příplatek 1 500 Kč za jednání mimo kancelář poradce v místě vzdáleném více než 30 km od sídla firmy

2. Přiznání k dani z přidané hodnoty

A – Základní ceny

přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení a souhrnného hlášení 1 500 Kč

B – Příplatky

za každý doklad 30 Kč

3. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Výsledná cena je tvořena součtem základní ceny, příplatků dle tabulky uvedené v části B. a ceny za vedení daňové evidence. U spolupracujících osob se určí cena za každé přiznání zvlášť.

A – Základní ceny

poplatník s příjmy pouze ze závislé činnosti 2 500 Kč
poplatník s příjmy podle § 8, § 9 nebo § 10 3 500 Kč
poplatník s příjmy podle § 7 5 000 Kč

B – Příplatky

za každý další druh příjmu 500 Kč
za příjmy ze zahraničí – 1 stát 2 000 Kč
u poplatníka s příjmy podle § 7 za každých dalších 5 mil. Kč příjmů 3 000 Kč

C – Ceny za vedení daňové evidence

a) za 1 položku daňové evidence 30 Kč
b) za výpočet odpisů u 1 hmotného majetku 300 Kč

D – Oznámení o osvobozených příjmech

oznámení o osvobozených příjmech 3 000 Kč

4. Přiznání k dani z příjmů právnických osob

účtová třída 6 (Kč) nebo výše zdanitelných příjmů Cena (Kč)
A – Mikro účetní jednotky
0 – 7 500 000 7 500
7 500 001 – 15 000 000 9 000
15 000 001 a výše 10 000
B – Malé účetní jednotky
 18 000 001 – 50 000 000  13 000
 50 000 001 – 100 000 000  17 000
 více než 100 000 000  20 000
C – Střední a velké účetní jednotky dohodou

5. Přiznání k dani silniční

za 1 vozidlo 500 Kč

minimálně však 3 000 Kč za daňové přiznání

6. Přiznání k dani z nemovitých věcí

1 list bez přílohy 400 Kč
1 list s přílohou 500 Kč

minimálně však 3 000 Kč za daňové přiznání

7. Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

1 přiznání 5 000 Kč

8. Kontrola daňových povinností

a) za jednu započatou hodinu práce při kontrole 1 500 Kč
b) vystavení písemného kontrolního osvědčení 6 000 Kč

9. Posouzení smluv z daňového hlediska

a) písemné posouzení smlouvy 4 000 Kč
b) zpracování smlouvy z pohledu daňové výhodnosti 6 000 Kč
+ příplatek 1 500 Kč za každou další započatou hodinu, vyžádá-li si zpracování více než 3 hodiny času

10. Úkony podle daňového řádu

a) vystavení plné moci k zastupování při daňovém sporu 3 000 Kč
b) seznámení s případem na základě vyžádání klienta 5 000 Kč
c) vyjádření k protokolu o ústním jednání, vyjádření ke kontrolnímu zjištění, uplatnění řádného nebo mimořádného opravného prostředku, sepsání žádosti nebo stížnosti 5 000 Kč za 1 úkon
+ příplatek 1 500 Kč za každou další započatou hodinu, vyžádá-li si zpracování více než 3 hodiny času
d) ústní jednání se správcem daně
   – za 1 započatou hodinu 2 000 Kč
e) předání spisu advokátovi a zpracování podkladů pro soudní řízení 8 000 Kč

11. Vyřízení registračních povinností

a) daňová registrace právnické osoby 3 000 Kč
b) daňová registrace fyzické osoby 2 000 Kč
c) doplnění registračních údajů 2 000 Kč

12. Ostatní úkony výše neuvedené

Cena za ostatní úkony výše neuvedené se stanoví podle skutečné spotřeby času ve výši 1 500 Kč za 1 započatou hodinu, případně dohodou.

13. Ostatní výdaje  a DPH

Ke všem výše uvedeným cenám bude připočteno cestovné a ostatní výdaje. K výše uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dané platnými právními předpisy.